Právne informácie a pravidlá súťaže

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely a podmienky spracovania - AXA DRIVE a RadSoferujem.sk

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť AXA Management Services s.r.o., so sídlom: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 256 72 703, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 60002 podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 008 056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 3043/B, webové sídlo: www.axa.sk (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorá spracováva vaše osobné údaje získané prostredníctvom stránok RadSoferujem.sk a tiež aplikácie AXA DRIVE, na ktorej ste si vytvorili účet.

Súhlas je dobrovoľný, ale súčasne je nevyhnutný na účely využívania kompletnej obchodnej ponuky partnerov a výhod na stránkach RadSoferujem.sk.

Označením poľa „Zaregistrovať sa“ na tejto webovej stránke, ktorú spravuje ako sprostredkovateľ spoločnosť Stario agency s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, C 254845, IČO: 048 63 500, so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, Česká republika, dobrovoľne poskytujem súhlas so spracovaním mojich osobných a iných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, mobilné číslo, PSČ bydliska, dátum narodenia, pohlavie, výročie aktuálneho povinného zmluvného poistenia a údaje o mojom vozidle (značka auta, model auta, výkon, objem motora, rok výroby) na účely marketingových aktivít, ktorými sú najmä ponuka obchodov a služieb, zasielanie obchodných oznámení a profilovanie, tj. vyhodnocovanie a cielené ponúkanie obchodných ponúk na Vašu mieru a ku skvalitneniu našich služieb. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi a ostatným spoločnostiam patriacim do finančnej skupiny AXA v Slovenskej republike a ďalej ich obchodným partnerom, a to po dobu 10 rokov od registrácie na tejto webovej stránke.

Poučenie v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Poskytnutie uvedeného súhlasu je dobrovoľné, je však nevyhnutné na využívanie ponúkaných obchodných zliav.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to buď písomne ​​na adresu prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu info@radsoferujem.sk alebo prostredníctvom Infolinky AXA 292 292 292.

Pokiaľ má prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť voči Vám ako dotknutej osobe, beriete na vedomie, že táto môže byť splnená aj zverejnením oznamu na webovom sídle prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona o ochrane osobných údajov právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na zoznam spracúvaných osobných údajov, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a iné. Práva dotknutej osoby rovnako ako aj možnosti ich obmedzenia sú uvedené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

COOKIES

Čo to sú súbory cookies? Súbory Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači používateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie, a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Ako AXA využíva súbory cookies Používame súbory cookies na identifikáciu vášho počítača a sledovania spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Súbory cookies sú ďalej využívané pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môžeme napríklad zaistiť, aby sme vás nevystavili nadmernému množstvu reklamných informácií jednej digitálnej kampane. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE “ZAREGISTRUJTE SA A ZAPOJTE SA DO LOSOVANIA O ŠKOLU ŠMYKU”Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže „ZAREGISTRUJTE SA A ZAPOJTE SA DO LOSOVANIA O ŠKOLU ŠMYKU” (ďalej len „súťaž“):
Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Vyhlasovateľom súťaže je:

AXA Management Services s.r.o., so sídlom: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 256 72 703, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 60002 podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 008 056, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Po, vložka č. 3043/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).

2. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

Doba trvania súťaže je stanovená od 12. 3. 2018 do 15. 4. 2018

3. PODMIENKY ÚČASTI
1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej iba „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ostatných spoločností patriacich do finančnej skupiny AXA na Slovensku.

2. Podmienkou účasti v súťaži je:

3. Vyhlasovateľ do 3 dní od vyhlásenia víťazov, ktorých vylosujú zamestnanci AXA, odošle výhercom e-mail s inštrukciami na doručenie výhry. Výhercovia súťažných cien sú povinní čo najskôr od dátumu odoslania na tento e-mail odpovedať a uviesť požadované údaje. Ak výhercovia požadované údaje v lehote 5 pracovných dní od odoslania e-mailu obsahujúceho informáciu o výhre v súťaži neodošlú, strácajú nárok na výhru. Výherca má právo výhru v súťaži odmietnuť.

4. Mená víťazov budú zverejnené na https://www.facebook.com/AXASlovensko/ a na stránke RadSoferujem.sk.

5. Viacnásobná účasť jednej osoby v hre nie je povolená.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho z dôvodu porušenia pravidiel súťaže, neuvedených alebo nepravdivých údajov, duplicity alebo iných. Vyhlasovateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorý by sa pokúsil získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno vyhlasovateľa súťaže alebo finančných inštitúcií patriacich do skupiny AXA.

7. Výhru nie je možné previesť na iné osoby.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa nebude možné sľúbenú výhru zaistiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

9. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti, ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté a odmietnuté výhry prepadajú vyhlasovateľovi.

4. VÝHRA
1. Výhra v súťaži je:

5. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže dobrovoľný súhlas vyhlasovateľovi súťaže na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a to po dobu nevyhnutne potrebnú na vysporiadanie všetkých nárokov vzniknutých zo súťaže, v rozsahu údajov potrebných na základnú registráciu na stránke radsoferujem.sk, na účely zapojenia sa, realizácie a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným do sídla vyhlasovateľa súťaže alebo na adresu info@radsoferujem.sk. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži zaniká a zaniká aj prípadný nárok na výhru, ak bol súhlas odvolaný pred odovzdaním výhry. Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciami podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov. Práva účastníkov súťaže ako dotknutých osôb upravuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

2. Účastník súťaže zapojením do súťaže udeľuje súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a obce, v ktorej má bydlisko na facebookovom profile https://www.facebook.com/AXASlovensko na stránke www.radsoferujem.sk

6. DANE
Účastník je povinný odviesť daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej výške. Od dane sú oslobodené ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. Vyhlasovateľ súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady vyhlasovateľa.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.

2. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí vyhlasovateľ súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

3. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky, ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporadúvaním súťaže, a to vrátane jednostrannej zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to aj bez udania dôvodu.

5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená. Zapojením do súťaže účastník potvrdzuje a je si vedomý toho, že Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Dátum: 12. 3. 2018

AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko

TIPY, AKO BEZPEČNE ŠOFÉROVAŤ

Bezpečnosť na prvom mieste – ako na to? Pravidelne vám budeme zasielať tipy a rady, ako dosiahnuť čo najbezpečnejšiu jazdu.